top of page

מדיניות פרטיות

 • החברה מיישמת באתרה מערכות ונהלים עדניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט בפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בה.

 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. העברת הנתונים מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.

 • כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי כל תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון לא תהיה החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף שייגרם ללקוח או למי מטעמו.

 • החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוח הרשום באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלב ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה ובשמירת קשר עם הלקוח. בכל מקרה, לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג' ללא הסכמת הלקוח.

שמירת סודיות המידע ופרטי משתמש

 • על מנת לרכוש אחד או יותר מהמוצרים יהיה עליך למלא את פרטיך. מידע זה מועבר לחברה.

 • חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר שמך וכתובתך, מוצרים שביקשת לרכוש, אמצעי התשלום ששימש אותך וכיוב'. זהו מידע שאתה מוסר ביודעים בעת רכישת המוצר.

 • חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר.

 • החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר ומימוש הרכישה על כל המשתמע מכך.

 • החברה נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע.

 • בעת הגלישה באתר ייאסף מידע סטטיסטי לצורך שיפור השירות ע"י תוכנות צד שלישי כמו google analytics . האתר לא יגלה לצדדים שלישיים פרטים אישיים שמסר המשתמש, למעט במקרים של צו מרשות מוסמכת או כל מקרה של הפרת תנאי השימוש או לצרכים משפטיים ככל שיידרשו על פי דין.

 • על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי העברת מידע באינטרנט עלולה להיקרא ולהילכד ע"י אחרים והחברה אינה אחראית לתקלה ו/או פריצה אשר תביא לחשיפת פרטי המשתמש ו/או מידע אחר, אך תעשה ככל שבידיה למנוע אותה.

bottom of page